Author Details

Xuân, Phạm Tích, Viện Địa chất - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viet Nam

  • Vol 33, No 4 (2011) - Articles
    MÔ HÌNH ĐỊA MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC MỎ KHOÁNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TRONG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG DO KHAI THÁC MỎ
    Abstract
  • Vol 34, No 1 (2012) - Articles
    River bank erosion assessment in the confluence of Thao, Da, and Lo rivers
    Abstract  PDF