Author Details

Belousov, T.P., Viện Vật lý Trái Đất (Viện Hàn Lâm KH Nga), Russian Federation

  • Vol 32, No 3 (2010) - Articles
    Kết quả ứng dụng phương pháp xử lý khe nứt nội lớp trầm tích để nghiên cứu trạng thái cổ ứng suất và quy luật địa động lực của vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam
    Abstract  PDF