Author Details

Cánh, Trần, Viện Địa chất - Viện KH&CNVN, Vietnam

  • Vol 32, No 2 (2010) - Articles
    Một số kết quả quan trắc biến động thấm trong cấu trúc đê bằng công nghệ địa điện đa cực và phân cực kích thích
    Abstract  PDF