Author Details

Chi, Trần Thùy, Bảo Tàng Thiên nhiên Việt Nam, Vietnam

  • Vol 32, No 3 (2010) - Articles
    Nghiên cứu định lượng hóa ảnh hưởng của tuyến đường Hồ Chí Minh đến phát triển kinh tế xã hội các huyện có tuyến đường đi qua
    Abstract  PDF