THIẾT LẬP CHẤT CHUẨN VÀ ĐỊNH LƯỢNG HUPERZIN A TRONG MỘT SỐ LOÀI HỌ THẠCH TÙNG Ở VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Chương

Abstract


Huperzin A được phân lập lần đầu tiên từ loài Thạch tùng răng và có tác dụng ức chế
acetylcholinesterase. Thiết lập chất chuẩn Huperzin A với độ tinh khiết 99,13 % đã được thực hiện
là rất cần thiết để làm chất đối chiếu trong kiểm nghiệm đánh giá chất lượng các dược liệu. Quy
trình định tính và định lượng bằng phương pháp HPLC được xây dựng và thẩm định đạt yêu cầu
để ứng dụng phân tích hàm lượng huperzin A trong 10 loài thuộc họ Thạch tùng ở Việt Nam.


Keywords


Huperzin A, họ Thạch tùng, ức chế acetylcholinesterase.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/54/2C/11870

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology