NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC PHẦN TRÊN MẶT ĐẤT CÂY BẢY LÁ MỘT HOA (PARIS POLYPHYLLA VAR. CHINENSIS FRANCHET) HỌ TRỌNG LÂU (TRILLIACEAE)

Nguyễn Thị Duyên

Abstract


Nghiên cứu hóa học phân đoạn n-butanol loài bảy lá một hoa (Paris polyphylla var.
chinensis Franchet) đã phân lập được 5 hợp chất là: diosgenin (1), stigmasterol-3-O-β-Dglucopyranosid
(2), este glycerol (3), dioscin (4) và paris saponin VII (5). Cấu trúc của các chất
được xác định thông qua phân tích phổ thực nhiệm: MS và NMR. Đây là báo cáo đầu tiên về các
chất từ phần trên mặt đất bảy lá một hoa được trồng tại Sapa - Lào Cai.


Keywords


Paris polyphylla var. chinensis, diosgenin, stigmasterol-3-O-β-D-glucopyranosid, dioscin, paris saponin VII.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/54/2C/11876 Display counter: Abstract : 176 views. PDF : 180 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology