NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA AXETON THÀNH ĐIAXETON ANCOL VÀ MESITYL OXIT TRÊN NHỰA ANIONIT

Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Xuân Cảnh, Đặng Đình Bạch, Mai Tuyên, Vũ Thị Thu Hà

Abstract


TRANSFORMATION OF ACETONE INTO DIACETONE ALCOHOL AND MESITYL OXIDE ON ANIONIT RESIN

Đã chuyển hóa axeton thành điaxeton ancol và mesityl oxit trên nhựa anionit. Độ chuyển hóa của axeton và độ chọn lọc của sản phẩm được xác định bằng GC-MS. Nhận dạng sản phẩm của phản ứng bằng khối phổ MS, phổ hồng ngoại, chỉ số khúc xạ và nhiệt độ nóng chảy.

Acetone was transformed into diaxeton ancol and mesityl oxide on anionit resin. Transformation degree of acetone and product selectivity were determined by using GC-MS. Identification of reaction products was realized by using modern technique such as  mass spectrometry MS, infrared spectroscopy IR, and using refractive index and melting point.
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/4/1878

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology