HOÀN NGUYÊN VẬT LIỆU POLIANILIN - PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG XỬ LÝ CHÌ(II) TRONG DUNG DỊCH

Phan Thị Bình, Phạm Thị Tốt, Mai Thị Thanh Thùy, Mai Thị Xuân

Abstract


Bài báo này trình các kết quả đã đạt được về  sự tái sinh của một số vật liệu hấp phụ chế tạo từ PANi và phụ phẩm nông nghiệp như  vỏ lạc và vỏ trấu để loại bỏ ion Pb2+ khỏi dung dịch. Quá trình hấp phụ của ion Pb2+ xảy ra trên vật liệu tái sinh đều thuận lợi và tuân theo cả phương trình đẳng nhiệt Langmuir lẫn Freundlich. Theo mô hình Langmuir cho thấy dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu tái sinh PANi-vỏ lạc cao hơn nhiều so với lúc ban đầu.

Từ khóa: Compozit PANi-phụ phẩm nông nghiệp, vật liệu tái sinh,  loại bỏ kim loại nặng, hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir, hấp phụ đẳng nhiệt Freundlich.
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3245 Display counter: Abstract : 155 views. PDF (Tiếng Việt) : 1183 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology