KHẢO SÁT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG TITAN OXÍT ĐỒNG PHA TẠP VANADIUM VÀ NITƠ

Phùng Nguyễn Thái Hằng, Dương Ái Phương, Lê Vũ Tuấn Hùng

Abstract


Màng quang xúc tác TiO2 đồng pha tạp vanadium (V) và nitơ (N) (TiO2:(V, N)) được chế tạo bằng phương pháp solgel từ các tiền chất vanadium clorua (III), urê và tetra butyl orthotitanat. Cấu trúc của các màng được khảo sát bởi phép đo nhiễu xạ tia X (XRD). Tính chất quang và hình thái bề mặt của các màng lần lượt được đánh giá bởi phép đo phổ Uv-Vis và phép đo SEM. Hàm lượng pha tạp của Vanadium và nitơ được xác định bằng phép đo phổ tán xạ tia X (EDS). Hoạt tính quang xúc tác của các màng được đánh giá thông qua sự phân hủy dung dịch metyl blue khi có ngâm màng khi được chiếu sáng. Kết quả cho thấy màng TiO2:(V, N) có khả năng quang xúc tác trong vùng ánh sáng khả kiến tốt hơn màng màng TiO2 thuần và màng TiO2 đơn pha tạp. Bờ hấp thu của các màng TiO2:(V, N) có sự dịch chuyển về vùng ánh sáng khả kiến. Màng TiO2:(V, N) tốt nhất phân huỷ 90% dung dịch metyl blue trong thời gian 150 phút khi chiếu sáng bằng đèn compact.
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/3320

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology