ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ DẠNG SELEN TRONG HẢI SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN

Lê Thi Duyen, Lê Lan Anh, Lê Đức Liêm

Abstract


Bài báo trình bày những nghiên cứu thực nghiệm để xây dựng sơ đồ chiết tách, làm giàu và ghi đo một số dạng selen có hoạt tính điện hóa: selenit (Se(IV)), selencystin (Se-Cyst), dimetyl diselenua (DMDSe)  trong hải sản bằng phương pháp Von-Ampe hòa  tan và áp dụng vào phân tích mẫu thật. Kết quả thu được chỉ ra rằng, trong khi hàm lượng dạng Se-Cyst lớn nhất, tiếp đến là dạng Se(IV) và nhỏ nhất  là dạng DMDSe  trong các mẫu cá Khoai và  tôm Sú, thì không  tìm thấy  dạng  Se(IV)  trong mẫu Mực. Hàm  lượng  dạng  Se-Cyst  và DMDSe  trong mẫu mực  lớn nhất, tiếp đến là cá Khoai và nhỏ nhất là trong tôm Sú.

Keywords


dạng selen, hải sản, phương pháp Von-Ampe hòa tan catotDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/3/9501 Display counter: Abstract : 109 views. PDF (Tiếng Việt) : 99 views. PDF (Tiếng Việt) : 99 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology