PHÂN LẬP CÁC POLISACCARIT TỪ NẤM HẦU THỦ LÊN MEN DỊCH THỂ VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG U CỦA CHÚNG

Trần Thị Hồng Hà, Lê Hữu Cường, Trần Thị Như Hằng, Lưu Văn Chính, Lê Mai Hương

Abstract


Quả thể nấm hầu thủ chứa các polisaccarit đã được tách chiết  và xác định hàm lượng. Phân đoạn chiết bằng NaOH 4 % cho tổng lượng polisaccarit chiếm 80 % và bao gồm cả dạng tan và không  tan  trong  nước.  Một  lượng  ít  polisaccarit  được  tổng  hợp  trong  dịch  nuôi  cấy  nấm. Polisaccarit tan  trong phân đoạn chiết NaOH 4 % có họat tính ức chế hình  thành khối u  tế bào ung thư gan (Hep-G2) thể hiện bằng việc giảm kích thước khối u xuống 24,4 % và mật độ hình thành khối u 61,5 % so với đối chứng âm.

Keywords


polisaccarit, nấm Hầu thủ, hoạt tính kháng uDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/3/9502 Display counter: Abstract : 220 views. PDF (Tiếng Việt) : 76 views. PDF (Tiếng Việt) : 313 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology