ĐA DẠNG QUẦN XÃ TẢO SILÍC BÁM TẠI HỒ TÂY

Dương Thị Thủy, Lê Thị Phương Quỳnh

Abstract


Cấu  trúc quần xã  tảo  silic bám Hồ Tây được khảo  sát năm 2011. Sáu họ  tảo  silic  chính được  xác  định  ở  Hồ  Tây  bao  gồm:    Naviculaceae,  Nitzchiaceae,  Centrophycidineae, Surirellaceae, Monoraphidineae, Brachyraphidineae, Araphidineae. Quần xã tảo silic bám tại Hồ Tây chủ yếu là các loài có phân bố rộng với các đại diện gồm các loài nhiệt đới và cận nhiệt đới Nitzschia  palea,  Gomphonema  parvulum,  (GPAR),  Cyclotella  meneghiniana,  Aulacoseira granulata,  Fragilaria  capucina,  Cocconeis  placentula,  Achnanthidium  minutissimum, Aulacoseira granulata, Achnanthidium minutissimum…

Keywords


quần xã tảo silic bám, ô nhiễm hữu cơ, Hồ TâyDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/3/9506 Display counter: Abstract : 145 views. PDF (Tiếng Việt) : 94 views. PDF (Tiếng Việt) : 180 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology