LOẠI BỎ PHẨM NHUỘM REACTIVE BLUE 181 BẰNG KĨ THUẬT FENTON DỊ THỂ SỬ DỤNG TRO BAY BIẾN TÍNH/H2O2

Đào Sỹ Đức, Trịnh Thị Thanh Hảo

Abstract


Trong bài báo này, tro bay được biến tính bằng muối sắt (III) nitrat. Các đặc tính cơ bản của tro bay trước biến tính, và sản phẩm xúc tác (tro bay sau biến tính) được xác định thông qua ảnh hiển vi điện tử quét (SEM), giản đồ nhiễu xạ Rơnghen (XRD); phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX). Kết quả nghiên cứu sử dụng xúc tác tro bay biến tính với vai trò xúc tác Fenton dị thể trong phân hủy phẩm màu Reactive Blue 181 (RB 181) cho thấy ở các điều kiện phù hợp về hàm lượng xúc tác (0,4 g/L); hàm  lượng hydro peoxit (3,92 mM); pH (3);  thời gian xử  lí (90 phút), quá trình xử lí tuân theo động học bậc nhất, với hằng số tốc độ 0,0238 phút-1; R2 = 0,9282; hiệu suất phân hủy RB 181 đạt 92,21 %

Keywords


tro bay; xúc tác; xúc tác Fenton dị thể; Reactive Blue 181; hằng số tốc độDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/3/9508 Display counter: Abstract : 172 views. PDF (Tiếng Việt) : 471 views. PDF (Tiếng Việt) : 76 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology