ỨNG DỤNG LỚP PHỦ PbO2 TRÊN THÉP KHÔNG GỈ 304 LÀM ANÔT TRƠ CHO QUÁ TRÌNH BẢO VỆ CATÔT SỬ DỤNG DÒNG NGOÀI TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT

Nguyễn Thu Phương, Phạm Thị Năm, Đinh Thị Mai Thanh

Abstract


PbO2  được  tổng  hợp  bằng  phương  pháp  kết  tủa  điện  hóa  trên  nền  thép  không  gỉ  304 (TKG304) trong dung dịch kiềm gồm NaOH 3,5 M và PbO bão hòa, sau đó  trong các dung dịch axit có thành phần khác nhau gồm Pb(NO3)2 0,5 M và HNO3 0,1 M với sự có mặt của TiO2 5 g/l, NaF và natridodecylsunphat (SDS). Tám loại vật liệu trên cơ sở PbO2 được sử dụng làm anôt trơ trong hệ bảo vệ catôt bằng dòng ngoài cho  thép cacbon  trong môi  trường đất. Kết quả đo điện thế của điện cực catôt thép cacbon theo thời gian hệ bảo vệ hoạt động cho thấy hiệu quả bảo vệ của hệ sử dụng anôt PbO2 lớn hơn anôt thép không gỉ 304 và PbSnAg. Đối với hệ bảo vệ có sử dụng chất phụ trợ điện cực thì hiệu quả bảo vệ của hệ sử dụng anôt trên cơ sở PbO2 giảm xuống còn anôt TKG304 và PbSnAg lại tăng lên.

Keywords


PbO2, phương pháp kết tủa điện hóa, thép không gỉ 304, anôt trơ, bảo vệ catôt, dòng ngoài, đấtDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/3/9509 Display counter: Abstract : 170 views. PDF (Tiếng Việt) : 229 views. PDF (Tiếng Việt) : 127 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology