SỰ LIÊN KẾT TÍCH HỢP CỘNG NĂNG CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CƠ ĐIỆN TỬ

Phan Bùi Khôi, Bành Tiến Long

Abstract


o n   g     h      ng   an   nh h nh s n   ấ , chế  ạo của ng nh cơ khí  ự động hóa v   cơ  đ  n   ử  nư c   a  h  n  na ;  phân   ích  va    rò  của  khoa  học  công  ngh    rong  ng nh  công ngh  p cơ khí  ự động hóa v  cơ đ  n  ử;  r nh     mộ  c ch nh n, c ch   ếp cận để đưa khoa học công  ngh   v o  s n    ấ ,  chế   ạo  cơ  khí;  và  đ nh  g    sự     n  kế    ích  h p  cộng  năng  của  c c ng nh khoa học công ngh : cơ khí, đ  n, đ  n  ử, đ    kh ển học, công ngh   hông   n, công ngh  vậ       ,… v  c  khoa học v     n  lí,   hực sự    vấn đ  c          rong sự ph     r ển của c c s n ph m cơ khí  ự động hóa v  cơ đ  n  ử, dư   đâ  gọ  ch ng    cơ khí.

Keywords


cơ khí, cơ khí ự động hóa, cơ khí chế ạo, cơ đ n ử, l n kế ích h p cộng năngDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/6/9550 Display counter: Abstract : 104 views. PDF (Tiếng Việt) : 52 views. PDF (Tiếng Việt) : 29 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology