ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ GIẾT MỔ GIA SÚC HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG

Đào Văn Bảy, Chu Thị Nhàn

Abstract


Nước thải của các lò giết mổ gia súc có chứa hàm lượng các chất ô nhiễm rất cao, đặc biệt là các chất hữu cơ. Khi không được xử lí, thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nặng cho các nguồn nước và không khí. Từ đó gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và vật nuôi.

Các hợp chất hữu cơ chứa N, P khi phân hủy tạo thành các hợp chất N, P vô cơ. Sự gia tăng hàm lượng các hợp chất N, P vô cơ là nguyên nhân gây lên hiện tượng phú dưỡng nguồn nước mặt, thúc đẩy sự phát triển mạnh của các loài thực vật bậc thấp (rong, tảo) và các thực vật bậc cao.

Phân tích đánh giá múc độ ô nhiễm nước thải của các lò giết mổ gia súc chính là sự xác định hàm lượng tổng của N và P, đó cũng là cơ sở khoa học của các biện pháp xử lí sau này. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích trắc quang để xác định hàm lượng tổng N và P thông qua phép xác định amoni và octophotphat. Kết quả phân tích cho thấy: Chỉ có pH tại các điểm lấy mẫu nằm trong giới hạn cho phép, tất cả các chỉ tiêu khác (COD, NH4+, N, PO43-, P…)  đều vượt quá giới hạn cho phép nhiều lần.

Keywords


nước thải, ô nhiễm, phương pháp trắc quang, amoni, octophotphatDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/1/9565 Display counter: Abstract : 338 views. PDF (Tiếng Việt) : 192 views. PDF (Tiếng Việt) : 176 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology