PHÂN LOẠI VÀ TÁCH DÒNG ĐOẠN PEPTID TÍN HIỆU CỦA GEN α-AMYLASE TỪ CHỦNG Bacillus sp. CN1-5 PHÂN LẬP TỪ ĐẤT

Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Kim Thoa, Trần Đình Mấn

Abstract


Chủng Bacillus sp. CN1-5 có khả năng sinh enzym thủy phân tinh bột được phân lập từ mẫu đất lấy tại Cổ Nhuế. Hàm lượng protein tiêt ngoại bào của chủng khi nuôi lắc với tốc độ 200 v/phút trên môi trường LB có bổ sung tinh bột, ở 37 oC sau 72 giờ đạt 1368,063 µg/ml. Hoạt tính amylase trong cùng điều kiện nuôi cấy được xác định bằng phương pháp đường khử DNSA của chủng này đạt 13,1 U/ml. Chủng nghiên cứu được phân loại bằng kit sinh hóa API 50CHB cho thấy có sự tương đồng 95,92 % với loài B. cereus.  Trình tự gen 16S rRNA cho thấy chủng này tương đồng 99,7 % với loài B. cereus. Đoạn gen α-amylase của chủng CN1-5 khuếch đại bằng cặp mồi DABcersiga thiết kế cho đoạn gen từ mã khởi đầu tới vùng bảo thủ I của gen α-amylase của loài này tương đồng 98 % với gen α-amylase được công bố trên ngân hàng gen. Đã xác định được vị trí phân cắt của SPase I trên peptid tín hiệu của chủng CN1-5 là A-Y-A phù hợp với công bố về vị trí phân cắt của enzym này trên peptid tín hiệu của Bacillus.

Keywords


α– amylase, B. cereus CN1-5, peptid tín hiệu, 16S rRNADOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/3/9589

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology