[1]
Long, L.T., Vi, N.T.T., Chien, L.P., Chung, D.C., Si, D.M. and Son, H.N. 2012. Cadmium in vitro induces apoptosis to human fibroblast. Academia Journal of Biology. 34, 3se (Aug. 2012), 292–298. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7160/v34n3se.1799.