Ha, Chu Hoang, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam