Ha, Do Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, Viet Nam