Long, Le Thanh, Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam