Lam, Nguyen Dinh, 2Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam