Luyen, Nguyen Dinh, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam