An, Nguyen Hoang, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viet Nam