Lai, Nguyen Thi, Trung tâm Sinh học thực nghiệm, Viện Ứng dụng Công nghệ