Lam, Tran Dai, Học Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viet Nam