Author Details

Anh, Đỗ Tuấn

  • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
    BẢO QUẢN ĐÔNG LẠNH TUYẾN TRÙNG K. SINH GÂY BỆNH CÔN TRÙNG Ở VIỆT NAM TRONG NITROGEN LỎNG
    Abstract  PDF