Author Details

Anh, Hoàng Ngọc

  • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
    THIẾT KẾ CẤU TRÚC NHẰM TĂNG CƯỜNG BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA PEROXIDASE Ở CÂY DỪA CẠN (CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. Don) CHUYỂN GEN
    Abstract  PDF