Author Details

Bình, Lê Trần

  • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
    TÁCH DÒNG ĐOẠN GEN Lc HOẠT HÓA SINH TỔNG HỢP ANTHOCYANIN Ở CÂY NGÔ NẾP ĐỊA PHƯƠNG (ZEA MAYS SUBSP. CERATINA (KUELSHOV) ZHUK)
    Abstract  PDF