Author Details

Đào, Phạm Thị Bích, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viet Nam