Author Details

Hiền, Vũ Thị, Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 14, No 2 (2016) - Articles
    The effects of intensities, lighting periods of red led and blue led on growth, development on in vitro chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat. CV. “Jimba”)
    Abstract  PDF
  • Vol 14, No 3 (2016) - Articles
    Effects of nano silver on growth of Chrysanthemum morifolium in microponic system
    Abstract  PDF